ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᑦ

ᐅᓪᓗ/ᑕᕐᑭ/ᐊᕐᕌᒍ

Deadline: 12/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓴᒥᑦ. ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 06/04/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᖓᓐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑲᑎᒪᕕᖓᓂ ᖃᒻᒪᐅᓂᕋᖅᑕᒥ (ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 12/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᙳᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑐᓂᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓛᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᓯᐅᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 31/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔨᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ
ᒪᑐᕕᑦᓴᖓ: ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᓐᓂᖏᓐᓂ
Deadline: 31/03/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔨᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ
ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑎᒥᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒻᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᒪᔨᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔨᐅᓗᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᐅᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 31/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᖅ
ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓᓐᓂᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ/ᑭᓈᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᖅᑐᓄᑦ,... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 31/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᖅ
ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕙᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ.
Deadline: 12/05/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ ᐱᔪᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨᐅᑉ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »
Deadline: 30/03/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᕐᓂᐊᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᕿᐊᑦᑕᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓴᓂᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »