2017-22 ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ - ᑭᓈᓗᕆᓕᕆᓂᕐᒥᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: 
Expiry Date: 
Friday, June 30, 2017

 

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ - ᑭᓈᓗᕆᓕᕆᓂᕐᒥᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓯᓐᓇᖅᑐᓄᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕙᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᑐᒃᑯᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑭᓈᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᒪᑯᓂᖓᓗ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᑦᓵᑦᓴᓂᑦ ᑲᒪᕙᓪᓗᓂ, ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᖃᑕᐅᕙᓪᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᖃᑕᐅᕙᓪᓗᓂ.  ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᒥᑕ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᑲᒪᖃᑕᐅᕙᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᐊᕙᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᖃᑕᐅᓇᓱᐊᖅᐸᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑕ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ

  • Class 3−ᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕆᐊᓕ ᓚᐃᓴᓐᓯᒥᑦ ᐳᓪᓚᒨᖅᑐᓄᑦ ᓄᖅᑲᑳᓪᓚᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᓱᖅᑐᑕᐅᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᑐᓂ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᔭᐅᖃᑦᑕᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ
  • ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓐᓇᕆᐊᓕ ᐃᓄᑑᓗᓂ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕋᐃᒍᓂ
  • ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᔅᓴᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖑᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᕋᐃᒍᓂ
  • ᐊᖁᑎᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᖁᓚᖏᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᐊᖁᑎᐅᓂᕐᒥᑦ/ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ
  • ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ, ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ
  • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᑭᒪᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᖁᔭᐅᔪᑦ

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ 2−5 ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ, ᐃᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐊᖁᑎᓄᑦ

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐅᑉ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᒐᔭᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᔅᓴᒋᐊᓐᖓᐅᑎᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ $58,807.11 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᒧᑦ/ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ $20,907.43 ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ.

ᒪᑐᓛᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᑕ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓ # 2017-22
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ
460
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0

hr@city.iqaluit.nu.ca
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 979-5210

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᓚᖓ 23 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕈᒻᒥᑦ ᐊᖏᕈᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ  ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑎᑭᑦᑎᔪᓂᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᑉ ᐃᓗᐊi ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑐᐊᕆᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

Active: 
yes
Files: