2017-16 ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᖕᖑᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: 
Expiry Date: 
Friday, May 12, 2017

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ
ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᖕᖑᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ  ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓴᒥᑦ.  ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᐃᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᑦ, ᐸᕐᓇᐃᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᐃᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦᓴᓂᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᖏᖃᑦᑖᕐᓂᖅ, ᐱᓐᖑᐊᕐᓂᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᑲᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᐃᔨᓂᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᔭᖅᑐᑦ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥᑦ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 35-ᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ 9-ᓄᑦ (ᔪᓂ 26 - ᐋᒐᓯ 25, 2017).

ᐱᔭᑦᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᑯᑦ:

 • ᐃᕿᐊᓱᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᒃᖃᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᓯᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᓇᓱᐊᖅᐸᓪᓗᒋᑦ.
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᓕᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᖅᑎᑕᓂ ᖃᐅᑕᒫᑦ 10-ᓂᑦ 12-ᓄᑦ ᑎᑭᒍᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ.
 • ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᑎᕙᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓂᕐᒥᓂᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᑦ.
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓗᓂ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐸᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᐊᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᓯᐊᐸᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒥᓂᕐᓂᒃ.
 • ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᓕᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒦᓪᓗᑎᒃ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ.
 • ᐱᓕᕆᕝᕕᓂ ᓴᓗᒪᑏᓐᓇᕋᓱᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓐᖑᐊᕐᕕᐅᕙᓐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕙᓐᓂᖏᓪᓗ.                                                                  

ᖃᓄᐃᒍᑎᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ:

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓗᓂ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ)
 • ᐱᔭᕇᕐᓯᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᒍᓚᐃ 10-ᒥᑦ
 • ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖅᑲᑎᖃᕐᓂᖓᓗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᓂ
 • ᐳᕙᓪᓗᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ
 • ᒪᑦᑐᓯᑦᓰᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᖅᑎᕆᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕐᓗᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᖁᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔭᐅᔪᑦ:

 • ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓗᓂ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᕝᕕᓐᓂ.
 • ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓂᒃ, ᓱᕈᓯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.
 • ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑭᐱᓐᖑᐃᔭᐃᔨᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒍᓂ ᐊᑲᐅᒋᔭᐅᓂᕐᓴᖅ
 • “ᕼᐊᐃ ᕙᐃᕝ” ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᖃᕆᐊᓕᒃ (ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ)
 • ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᐃᕕᑎᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕈᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᒍᓐᓇᒻᒪᕆᑦᑐᖅ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ $25.84 ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 6 ᐳᓴᓂᑦ ᕿᑲᖅᑐᖅᓯᐅᑎᖏᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᓂᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 2017-16
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 460
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: (867) 979-5210

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓯᓐᓇᖅᑐᓂᑦ.

ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ 23-ᒥ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒍᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ.

Active: 
yes
Files: