ADMIN16-01 ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎ

Expiry Date: 
Tuesday, October 31, 2017

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎ

 ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥᐅᑕᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᓯᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓴᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ.  ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑎᒥᐅᔪᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒻᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᐱᓕᕆᔨᑦᓯᐊᕙᐅᒋᐊᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᔪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑉᐱᒍᓲᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᕈᓘᔭᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᕈᓘᔭᕐᓂᓪᓗ.  ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ / ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᑦᓴᖏᓐᓂᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔨᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔨᐅᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᓂᕐᓂᒃ, ᐅᐸᑦᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔪᓂᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᔨᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ/ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔨ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔪᓂᑦ; ᐊᒻᒪ ᓄᐊᑦᓯᔨᐅᓗᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᓂᑦ.  ᐱᓕᕆᔨᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᕙᓪᓗᓂ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓗᓂ/ᑐᖅᑯᐃᕐᓯᔨᐅᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᓗᓂ.  ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᕐᓯᐅᕈᑎᒋᑦᓯᐊᖅᑐᒋᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᒍᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᒍᑎᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔪᒥᓇᐅᑎᑦᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᖏᓐᓂ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᓐᓄᑯᓪᓕ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ ᓄᖕᖑᖏᓐᓂ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

  • ᐱᔭᕇᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕐᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒥᑦ ᖃᑦᓰᓐᓇᐅᓛᖑᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ (7)-ᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦᓯᐊᕙᐅᔪᕕᓂᐅᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᑦ;
  • ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓯᐊᕙᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓯᒪᓗᓂ;
  • ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓄᑦ, ᑕᐅᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᕕᓕᔾᔨᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓴᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ;
  • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒪᕆᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᒫᑦ ᑐᕌᖓᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᓄᑦ;
  • ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒍᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᓯᕿᖕᖑᔭᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔪᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᑦᓴᓂᑦ;
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ;
  • ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔪᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ, ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ ᒪᑭᒪᑎᒍᓐᓇᓯᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᒍᑎᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ;
  • ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᓂᑦ ᑕᐱᕐᓱᐸᖕᖏᓪᓗᓂ.

 ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᖃᐸᓗᑉᐸᑕ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒻᒪᕆᓐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᓂᑦ.

 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐅᑉ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᓯᒪᖕᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ.

 ᑮᓇᐅᔾᔭᑦᓴᒐᔭᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐅᑉ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ.  ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᐅᔪᐊᓗᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦᓴᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦᓴᐃᑦ ᓯᓚᑎᖏᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᓯᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ  $22,378.20.

ᒪᑐᕕᑦᓴᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᑐᓂᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᕗᖓ:

ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᖓ #ADMIN16-01
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᖅ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 460
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ   X0A 0H0
ᓱᑲᑦᑐᒃᑰᕕᑎᖓ: (867) 979-0228
hr@city.iqaluit.nu.ca

 ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.

 ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ 23-ᒥ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐊᖏᕈᑎᒥ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᑦᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑎᐅᑉ.

Active: 
yes