ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᑦ

07/06/2017

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᑦ
ᔪᓂ 1, 2017 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) - ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᒪᔪᓂᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᓕᕐᒥᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ. ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᓪᓗ; ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔪᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔪᒪᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᐅᕈᓘᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ; ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᕙᓪᓕᕈᑕᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᐅᖅᑐᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᐅᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᕈᓘᔭᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓂᑦ. ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᐃᑦ ᑐᕌᖓᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᒥᑦᓯᐊᕆᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐃᓚᒌᑦᓯᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ; ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ.
ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑦᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᖕᖓᑦ: http://www.city.iqaluit.nu.ca/business/tenders-proposals. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᑏᑦ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᑎᓂᑦ, ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐊᒦᓇ ᐊᑦᓯᐊ (867)-979-5603, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᖓᓄᑦ A.Atchia@city.iqaluit.nu.ca.
ᔪᓂ 30-ᒧᑦ, 2017 ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ.